دوره مجازی نماز و موفقیت 1

دوره مجازی نماز و موفقیت 1

دوره مجازی نماز و موفقیت 1

با تدریس دکتر محمدحسین فلاح

مباحث اصلی دوره

 

چند جلسه ابتدایی این دوره رایگان است

سرفصل های این دوره :

 • قسمت اول

  دانلود

  رایگان تماشا 00:03:21
 • قسمت دوم

  دانلود

  رایگان تماشا 00:05:38
 • قسمت سوم

  دانلود

  رایگان تماشا 00:09:07
 • قسمت چهار

  قسمت چهار

  نقدی 00:09:03
 • قسمت پنجم

  قسمت پنجم

  نقدی 00:10:31
 • قسمت ششم

  قسمت ششم

  نقدی 00:11:18
 • قسمت هفتم

  قسمت هفتم

  نقدی 00:11:36
 • قسمت هشتم

  قسمت هشتم

  نقدی 00:11:44
 • قسمت نهم

  قسمت نهم

  نقدی 00:11:35
 • قسمت دهم

  قسمت دهم

  نقدی 00:10:30
 • قسمت یازدهم

  قسمت یازدهم

  نقدی 00:11:19
 • قسمت دوازدهم

  قسمت دوازدهم

  نقدی 00:12:04
 • قسمت سیزدهم

  قسمت سیزدهم

  نقدی 00:11:19
 • قسمت چهاردهم

  قسمت چهاردهم

  نقدی 00:10:06
 • قسمت پانزدهم

  قسمت پانزدهم

  نقدی 00:12:08
 • قسمت شانزدهم

  قسمت شانزدهم

  نقدی 00:11:19
 • قسمت هفدهم

  قسمت هفدهم

  نقدی 00:10:57
 • قسمت هجدهم

  قسمت هجدهم

  نقدی 00:10:57
 • قسمت نونزدهم

  قسمت نونزدهم

  نقدی 00:11:44
 • قسمت بیستم

  قسمت بیستم

  نقدی 00:11:17
 • قسمت بیست ویکم

  قسمت بیست ویکم

  نقدی 00:11:14
 • قسمت بیست و دوم

  قسمت بیست و دوم

  نقدی 00:11:30
 • قسمت بیست و سوم

  قسمت بیست و سوم

  نقدی 00:11:43
 • قسمت بیست وچهارم

  قسمت بیست وچهارم

  نقدی 00:11:28
 • قسمت بیست وپنجم

  قسمت بیست وپنجم

  نقدی 00:11:27

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید